Op deze pagina staan de notulen en het jaarverslag van Stichting Plaatselijk Belang Steenwijksmoer.

Notulen jaarvergadering Plaatselijk Belang 11 mei 2023


Stichting Plaatselijk Belang Steenwijksmoer

 

Hoofdweg 47                                                                                                                        

7741 PL Steenwijksmoer

E: [email protected]

Website: www.steenwijksmoer.nl

 


Notulen:                  jaarvergadering 

Datum:                     11 mei 2023

Locatie:                    Dorpshuis de Schalm

 

 

Agendapunten:

1.              Opening 

Nick heet iedereen welkom, een speciaal welkom voor burgemeester Bergsma, wethouder Stegen en André Strijker (gebiedscoördinator).

 

2.              Thema wonen in Steenwijksmoer

Nick licht dit onderwerp toe. Bij het realiseren van woonwensen zijn er 5 stappen: 

1. Idee (* enquête woonwensen in beeld brengen, * wensen toelichten richting gemeente, 

* procesbegeleiders Provincie Drenthe worden ingeschakeld bij geen bezwaar gemeente) 

2. Plan en locatie (*planvorming, *hoe concreet is de groep, *locatiebepaling in overeenstemming met de gemeente)

3. uitwerking plan (*minimaal 5 huishoudens, *budget?, *organiseren)

4. ontwerp  (*stedenbouwkundige, *reserveren grond) 

5. realisatie.

Er wordt gesproken over CPO: collectief particulier ondernemerschap. Dit is een groep belangstellenden voor woningbouw die gezamenlijk een bouwproject van de grond krijgen. Sleen is het 1e initiatief binnen de gemeente Coevorden dat inmiddels van de grond is gekomen. Door het samen te doen, kun je ook kosten drukken van bijv. architect, aannemer etc. Gemeente heeft lang niet overal grond. Voor grond die niet van de gemeente is moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Focus op inbreiding dus woningbouw binnen de bebouwde kom. Aansluiten bij bestaande woonplannen zodat kosten van aanleggen infrastructuur etc. zo laag mogelijk worden gehouden.

Uitkomsten van de woonwensen enquête zijn besproken. Belangrijkste punten: 63 respondenten hebben de enquête ingevuld, van wie bij 57% het huishouden uit een gezin bestaat en 30% uit een twee persoonshuishouden. Bijna 80% geeft een 8 of hoger aan bij de vraag hoe tevreden men is over wonen in Steenwijksmoer en ook bijna 80% vindt het belangrijk om in Steenwijksmoer te kunnen blijven wonen. 62% geeft aan de woonsituatie te willen veranderen of verbeteren. Van deze groep (44 respondenten) is 52% op zoek naar een nieuwbouwwoning binnen nu en 10 jaar. 73% geeft aan een vrijstaande woning te willen bouwen en 48% een twee-onder-een-kapwoning. 68% van de respondenten geeft aan belangstelling te hebben voor een bouwkavel in Steenwijksmoer, waarvan 85% binnen nu en 5 jaar. 

De woonvisie van de gemeente is aangepast. Destijds was er sprake van krimp, dat is nu anders. Na 2030 gaat de gemeente misschien actiever grondbeleid toepassen. Dit betekent het aankopen van landbouwgrond. Als behoefte duidelijk is dan wil Gemeente daar wel naar kijken. Kleinschalig is passend bij de schaal van het dorp. Initiatiefnemers in Sleen willen ervaringen delen en tips meegeven.

Op gebied huurwoningen loopt alles via Domesta.

Plaatselijk Belang zal een informatieavond organiseren voor degenen die interesse hebben en hun naam bij de enquête door hebben gegeven. Vervolgens zal de groep zelf initiatief moeten nemen tot de woningbouw, ondersteund door een procesbegeleider Wooninitiatieven van de provincie.

 

3.              Verslag secretaris

Esther heeft verslag gedaan van de periode februari 2020 tot mei 2023. Vanwege corona en andere redenen hebben de openbare vergaderingen, gecombineerd met de wijk- en dorpenrondes, niet plaatsgevonden in de jaren 2020, 2021 en 2022. Het volledige verslag is te vinden op onze website www.steenwijksmoer.nl

 

4.              Jaarrekening

Angelique heeft een financieel overzicht van de jaren 2020 t/m 2022 gegeven.

 

5.              Verslag kascommissie

De kascommissie (Mariët Meijerink en Riëtte Pastoor) is akkoord. Marion Wesselink en Esther Wilpshaar zijn benoemd voor volgend jaar. 

 

6.              Bestuurssamenstelling

Vanwege het overlijden van Lia is er een vacature binnen ons bestuur. Daarnaast stopt Esther in september. We hebben dus meerdere vacatures, zowel voor leden als voor een secretaris.

 

7.              Ontmoeten en Bewegen Steenwijksmoer

Het eindverslag is ingediend. SNN is akkoord, het ligt nu bij RVO.

 

8.              Dorpsbudget

De aanvraag is ingediend voor het dorpsbudget van 2023. Hier kunnen t.z.t. weer mooie dingen mee gedaan worden ter verbetering van ons dorp.

 

9.              Rondvraag

Mevrouw Meijerink heeft een vraag voor de werkgroep Natuurlijk Steenwijksmoer. Mensen begrijpen niet altijd waarom iets wordt gedaan, ze geven bijv. soms opmerkingen dat het een zooitje is. Is het een idee om bordjes te plaatsen waarop informatie wordt gegeven waarom inheemse planten zijn geplant etc. Dus mensen hierin meenemen door het uit te leggen.

Dhr. Stroeve vraagt meer aandacht voor de enquête mbt wonen in Steenwijksmoer: er is meer animo maar nog niet iedereen heeft het ingevuld. Ideeën om er meer ruchtbaarheid aan te geven: artikel plaatsen in krant, plaatsen op Instagram, link via app-groepen in het dorp verspreiden, huis-aan-huis nieuwsbrief met QR-code naar enquête. Enquête huis aan huis verspreiden: van het laatste is het nadeel dat het handmatig verwerkt moet worden. Het zou het mooist zijn als iedereen het digitaal kan invullen. 

 

10.           Sluiting

Nick sluit de vergadering om 21.00 uur.

Jaarverslag Plaatselijk belang 2020 - 2022


Verslag secretaris

Vanwege corona en andere redenen hebben onze openbare vergaderingen,  gecombineerd met de wijk- en dorpenrondes, niet plaatsgevonden in de jaren 2020 t/m 2022. Daarom nu een overzicht van de verschillende activiteiten en gebeurtenissen van februari 2020 tot mei 2023.

 

Project Ontmoeten en Bewegen Steenwijksmoer

Dit project heeft een aantal jaren geduurd en omvatte de renovatie van het dorpshuis en het realiseren van een ontmoet- en beweegtuin. Er is veel tijd en energie in gestoken en het resultaat mag er zijn. Op 9 april 2022 was de feestelijke opening. De laatste bestratingswerkzaamheden zullen binnenkort plaatsvinden.

 

Woonwagenlocatie

Eind 2018 is een werkgroep woonwagenlocatie in het leven geroepen. De woonwagenlocatie zorgt al vele jaren voor grote ergernis onder de dorpsbewoners: op en om het terrein is er veel troep. Er heeft in 2019 een aantal gesprekken plaatsgevonden tussen werkgroep, politie, wethouder Zwiers en andere vertegenwoordigers van de gemeente. Politie, gemeente en de werkgroep hebben hun administraties doorgelicht op alle meldingen die waren gedaan. In het kader van de veiligheid is ook de noodzaak van een extra toe- en afrit benoemd door de werkgroep. 

In juni 2020 is het laatste gesprek geweest met burgemeester Bouwmeester, wethouder Stegen en de contactambtenaar. Wethouder Stegen zou in gesprek gaan met woonwagenbewoners maar in de coronatijd kwam alles stil te liggen. 

We zijn niet geïnformeerd of de gesprekken ondertussen hebben plaatsgevonden.

In de nieuwe woonvisie van de Gemeente Coevorden wordt gesproken over een plek met 15 nieuwe plaatsen in Coevorden. De 5 plekken die in Steenwijksmoer zijn zouden wat ons betreft hier heel mooi in kunnen worden meegenomen.

We hebben vandaag de laatste stand van zaken nagevraagd bij wethouder Stegen. Hij zit namens BBC2014 in de gemeenteraad en BBC heeft de woonwagenlocatie ook in haar verkiezingsprogramma staan. Helaas is er niets nieuws te melden.

 

Werkgroep Natuurlijk Steenwijksmoer.

Ons bestuurslid Janita is aangesloten bij deze werkgroep. Deze werkgroep is erg actief en er zijn al vele zaken gerealiseerd: van het plaatsen van vogelhuisjes, eendenkorven en bloembollen tot het project van het bosje bij de kerk. Alles om de biodiversiteit te vergroten.

 

Overleg verenigingen. (gehouden in februari  2020 en maart 2022)

Elk jaar hebben we een gezamenlijk overleg met de verenigingen en organisaties in ons dorp.  In 2021 is deze niet doorgegaan ivm corona en voor 2023 is het de bedoeling dat deze in juni plaatsvindt. We moeten er met elkaar ons best voor blijven doen om in gesprek te blijven. Het overleg is met name bedoeld om meer binding te creëren, we zijn elkaar nodig en door met elkaar in overleg te gaan en onze agenda’s op elkaar af te stemmen, weten we wat er speelt, kunnen we onze krachten bundelen en samen activiteiten of andere zaken oppakken. Nog niet alle verenigingen nemen altijd deel aan deze vergaderingen,  de samenwerking kan nog geoptimaliseerd worden.

 

Domesta

Bij woningbouwvereniging Domesta is de pilot gestart om voor 3 huurwoningen voorrang te verlenen aan mensen met een sociale binding met Steenwijksmoer.

 

Zonneparken

Er zijn gesprekken geweest met de eigenaar van de landbouwgrond waar het laatste zonnepark is geplaatst. De intentie is dat Steenwijksmoer jaarlijks een bedrag ontvangt. Het bedrag zal afhankelijk zijn van de opbrengst van de zonnepanelen. We zijn nog bezig met de laatste open eindjes.

 

Website

Eind 2022 was onze nieuwe website klaar: www.steenwijksmoer.nl. Neem eens een kijkje op deze site.

 

AED

In januari 2023 is de nieuwe AED geplaatst.

 

Woonwensenenquête

In februari 2023 is de woonwensenenquête online gezet. Dit om de woonwensen van de inwoners van Steenwijksmoer te inventariseren. Voor de pauze is dit uitgebreid toegelicht.

 

4 mei herdenking

We organiseren jaarlijks de 4 mei herdenking. Een aantal jaren heeft deze herdenking vanwege corona niet in de Sint Franciscuskerk plaatsgevonden. In 2022 en 2023 kon dit wel weer en zijn er verhalen verteld, gedichten voorgedragen door kinderen van de St. Theresiaschool en is er muziek gespeeld. Er zijn kransen gelegd bij de graven van de oorlogsslachtoffers de heren Beerling en Soppe. Fijn en waardevol om dit weer gezamenlijk te kunnen doen.

 

Nieuwsbrieven

In de afgelopen jaren hebben we een aantal nieuwsbrieven uitgebracht om de inwoners van Steenwijksmoer te informeren over ontwikkelingen, wetenswaardigheden en activiteiten in ons dorp.

 

Vandaag staan we ook stil bij het overlijden van ons zeer gewaardeerde bestuurslid Lia Dekker. Vanaf afgelopen november ging het niet goed met Lia en in december kwam het vreselijke bericht dat ze aan een agressieve vorm van kanker leed en niet meer beter zou worden. Lia ging snel achteruit en is op 19 januari overleden. Lia is van grote betekenis geweest voor ons dorp. Zo heeft ze veel tijd en energie gestoken in het project Ontmoeten en Bewegen Steenwijksmoer. Ter nagedachtenis aan Lia zal daar Lia's Laantje worden gerealiseerd. We missen haar niet alleen als bestuurslid maar ook als persoon.

 

Als laatste willen we onze grote waardering uitspreken voor alle vrijwilligers die in ons dorp actief zijn: dit kan zijn als bestuurslid bij een vereniging, als vrijwilliger bij een vereniging of  bijv. als vrijwilliger bij een van de vele geslaagde evenementen die georganiseerd worden zoals Dwarspop, de Winterfair en het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi.

We zijn er trots op dat een klein dorp als Steenwijksmoer dit allemaal maar mooi voor elkaar weet te boksen: samen maken we ons dorp leefbaar!